Kako legalizovati svoj objekat?

INTERVJU Radulović: Ljudi se opustili, došli na ideju da mogu da divljaju
јануар 15, 2018
Evo DOBRIH vijesti za PODGORIČANE! Cijena LEGALIZACIJE će biti UMANJENA za 40%?
март 19, 2018

Kako legalizovati svoj objekat?

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata poćeo je sa primjenom polovinom oktobra 2017.godine i  Ministarstvo održivog razvoja i turizma je shodno ovlašćenju iz navedenog Zakona („Sl. list CG“ broj 64/17) pripremilo Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata.

Pravilnik je izrađen u skladu sa propisanim procedurama zajedno sa obrascima možete ga  preuzeti ovdje sa linka Ministarstva http://www.mrt.gov.me/pretraga/177423/Pravilnik-o-obrascima-zahtjeva-i-izjava-u-postupku-legalizacije-bespravnih-objekata.html

Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta može se podnijeti nadležnom organu lokalne uprave najkasnije do 15. jula 2018. godine. Zahtjev se podnosi nadležnom organu lokalne uprave – sekretarijatu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi objekat.

Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je prekluzivan i odnosi se na sve bespravno sagrađene objekte. To znači da se ne mogu legalizovati objekti za koje nije podnijet zahtjev u predviđenom roku.

Preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je da je objekat evidentiran u katastru nepokretnosti. Upis objekta se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji izrađuje licencirana geodetska organizacija i koji je ovjeren od strane Katastra i zahtjeva za upis objekta shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru, i mora biti urađen poslije polovine oktobra 2017 godina ne ranije. Elaborat koji je ovjeren od strane Katastra se podnosi uz zahtjev za legalizaciju nadležnom organu lokalne uprave sa izvodom iz lista nepokretnosti, odnosno dokazom da je objekat upisan u list nepokretnosti.

Kada je objekat  upisan u katastar nepokretnosti u stvarnim gabaritima dostavlja se Elaborat ovjeren od strane katastra i izvod iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.

Da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom donesenim do stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, planskim dokumentima donijetim do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, u skladu sa ovim Zakonom ili u skladu sa Planom generalne regulacije Crne Gore. Ovaj planski dokument će se donijeti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

To znači da će se u prvoj fazi postupak voditi za objekte koji su izgrađeni u skladu sa normativima važećih planskih dokumenata, dok će se za objekte koji nisu uklopljeni u važeće planove postupak prekinuti do donošenja plana generalne regulacije.

Ukoliko je objekat izgrađen na državnom zemljištu nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju podnosi se zahtjev za otkup zemljišta na kome je izgrađen bespravni objekat organu nadležnom za raspolaganje tim zemljištem. To može biti organ državne uprave – Ministarstvo finansija ili organ lokalne uprave (opštine) nadležan za imovinu. Podnosilac zahtjeva može biti upućen od strane organa lokalne uprave kojem je zahtjev podnio, kojem organu da podnese zahtjev za otkup zemljišta. I u ovom slučaju se postupak legalizacije prekida do rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu.

Postupak otkupa zemljišta sprovodi se u skladu sa Zakonom o državnoj imovini neposrednom pogodbom. Nakon izvršnosti akta kojim se zemljište otkupljuje, postupak legalizacije se nastavlja.

Više besplatnih informacija možete dobiti zakazivanjem termina besplatne konsultacije kod info Centara za legalizaciju nepokretnosti u Baru, Budvi ili Podgorici. Info tel 066 133 803 (mreža 067)  ili putem zakazivanja putem web site-a http://legalno.me/zahtjev-za-legalizaciju/#zahtjev