Neograničen rok za legalizaciju

Novi rokovi za legalizaciju objekata
децембар 3, 2020

Neograničen rok za legalizaciju

 

Podnošenje zatjeva za legalizaciju bespravno podignutih objekata nije oročeno, odnosno nema zastarijevanja. To je ključna novina u prijedlogu izmjena zakona o planiranju i izgradnji, koji je Vlada usvojila u četvrtak.

“Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju počinje stupanjem na snagu izmjena zakona. Ko je podnio zahtjev po važećem zakonu nije dužan da ponovo predaje zahtjev, već će biti obaviješten što da dopuni od dokumentacije”, kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović. To, kako je kazao, znači da izmjene zakona ne utiču na postupke završene po važećem zakonu, a da će se postupci koji su u toku okončati po odredbama novog zakona.

Čanović je istakao da se mogu legalizovati samo objekti koji se identifikuju na orto foto snimku.

“Ova izmjena ima za cilj otklanjanje prepoznatih proceduralnih prepreka pri donošenju rješenja o legalizaciji, jer većina važećih planskih dokumenata sadrži smjernice kojim su u prostoru prepoznati bespravno sagrađeni objekti. Kroz planske dokumente su „uklopljeni“ svi objekti pod uslovom da ne narušavaju njihovu osnovnu razvojnu koncepciju. Međutim, većina ne ispunjava neki od urbanističkih parametara koji planska dokumenta propisuju za novu gradnju, pa se postupci prekidaju do donošenja plana generalne regulacije”, objašnjava Čanović i ističe da je, kako je namjera da ovi objekti ostanu u prostoru, jer već postoji planski dokument koji to stanje uvažava, cjelishodno bilo stvoriti pretpostavku za to.

Čanović je dodao i da je predloženo ukidanje obaveze izrade projekta izvedenog stanja bespravnog objekta, izvještaja i izjave o pozitivnoj reviziji projekta, što će, kako je ocijenio, pojeftiniti i pojednostaviti postupak legalizacije, te omogućiti legalizaciju zgrada.

“Arhitektonski biroi će izdavati izvještaj o identifikaciji objekta na orto foto snimku i provjeru usklađenosti sa osnovnim parametrima i smjernicama planskog dokumenta. Izdavanje tog izvještaja podrazumijeva troškove za vlasnika bespravnog objekta, ali oni ne mogu biti ni približni cijeni izrade projekta izvedenog stanja, koja je ukinuta. Izrada projekta izvedenog stanja, naime, košta minimum deset eura po kvadratu, a troškovi revizije dva eura.”

Procedura za prijavljivanje

Čanović je objasnio i što sve treba od dokumentacije za legalizaciju po novom zakonu.

“Nadležnom opštinskom sekretarijatu treba dostaviti: zahtjev za legalizaciju (na propisanom obrascu), elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koju izrađuje ovlašćena geodetska organizacija a ovjerava katastar, fotografije svih fasada u jpg formatu minimalne rezolucije 2 megapiksela, izvještaj privrednog društva ovlašćenog za poslove revizije o postojanju bespravnog objekta na orto foto snimku i njegove usklađenosti sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta i izjavu revidenta da je izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta, dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastru2, objasnio je on.

Nakon predaje zahtjeva, po pozivu nadležnog organa podnosilac dostavlja dokaz o plaćanju naknade za urbanu sanaciju.

“Potom dokaz o plaćanju posebne naknade za objekte na Primorju, analizu statičke i seizmičke stabilnosti koju izrađuje privredno društvo ovlašćeno za projektovanje ili izvođenje radova za objekte površine do 500 kvadrata, ili takvu analizu za veće objekte”, objašnjava Čanović i dodaje da je ostalo rješenje po kojem vlasnik objekta osnovnog stanovanja može dostaviti izjavu da odgovara za štetu nastalu upotrebom, a takva izjava važi i za pomoćne objekte.